Close
Všude tam, kde se staví
Všude tam, kde se staví
Všude tam, kde se staví
Všude tam, kde se staví

Reference

ALPINE působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992 a do povědomí veřejnosti se významně zapsala již začátkem r. 1993 zahájením rozsáhlé silniční stavby Brno-Mikulov. Prostřednictvím své organizační složky působí společnost i na území Rakouska.

Spektrum stavebních oborů tvoří kromě dopravních staveb i stavby pozemního a inženýrského stavitelství a vodohospodářské stavby.

V současné době nabízí ALPINE výstavbu, rekonstrukce a opravy dopravních, inženýrských staveb, vodohospodářských a pozemních staveb – silnic, dálnic, železnic, mostů, podchodů, parkovišť, zpevněných ploch, cyklistických stezek, venkovních kanalizací, průmyslových, administrativních, obchodních, rekreačních, bytových a sportovních objektů, čerpacích stanic pohonných hmot, čističek odpadních vod, vodních toků, bioplynových stanic, aj.

Silnice I/35 – Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba výstavby: 04/2015 – 06/2017
Místo výstavby: Rožnov pod Radhoštěm
Země: Česká republika
Zhotovitel: Sdružení firem ALPINE Bau CZ a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.

V rámci rekonstrukce silnice I/35 došlo v délce 1,3 km k celkovému rozšíření stávající komunikace z dvoupruhové na čtyřpruhovou směrově nedělenou silnici. Dále byly vybudovány nové autobusové zastávky, příjezd k čerpací stanici, došlo k úpravám vjezdů k supermarketům Billa a Lidl a k realizaci sjezdů pro plánovanou výstavbu dalšího obchodního centra. Nově byl vybudován také sjezd na ulici Meziříčskou a stavebními úpravami prošly nástupní a výstupní stanoviště na nádraží ČSAD. Součástí rekonstrukce byla úprava všech ramen hlavní světelné křižovatky U Janíků. Práce též zahrnovaly přeložky všech inženýrských sítí a zbudování 7 světelných signalizací, veřejného osvětlení a silniční kanalizace.

Silnice I/66 Brezno – obchvat, I. Etapa

Zadavatel: Slovenská správa silnic
Doba výstavby: 03/2015 – 09/2017
Místo výstavby: Brezno
Země: Slovensko
Zhotovitel: Sdružení ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. a ALPINE Bau CZ a.s.

Hlavni trasu obchvatu představuje dvoupruhová obousměrná státní cesta I/66v celkové délce 2,54 km, která přímo navazuje na mezinárodní tah E77. V rámci stavebních prací vznikly i neúplná mimoúrovňová křižovatka Brezno-mesto s cestou I/66 a okružná křižovatka s cestou II/529. Součástí díla je i provizorní přepojení obchvatu a cesty III/529, úpravy a přeložky silnic a místníchkomunikací a přeložka chodníku. Stavba zahrnuje i pět mostných objektů, včetně lávky pro pěší. Nová komunikace vyžadovala vybudování 342 metrů opěrných zdí, 650 metrů zárubních zdí, 817 metrů protihlukových sten, úpravy potoků v délcepřes 100 metrů a realizaci silniční kanalizace v délce 2,74 kilometru, součástíkteré jsou 4 odlučovače ropných látek.

Rekonstrukce silnice II/422 Podivín – Lednice

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Doba výstavby: 05/2016 – 08/2017
Místo výstavby: Podivín – Lednice
Země: Česká republika
Zhotovitel: Sdružení firem Alpine Bau CZ a.s. a Swietelsky s.r.o.

Projekt „II/422 Podivín – Lednice“ zahrnoval rekonstrukci komunikace mezi městem Podivín a obcí Lednice, v celkové délce 4,636 km. Rekonstrukce spočívala ve výměně obrusné a ložné vrstvy, sanaci krajnic, lokálních poruch a násypových těles. Součástí stavby byla také rekonstrukce pěti mostních objektů, výstavba nové dešťové kanalizace v intravilánu Podivína, vytvoření vjezdových bran na vjezdu do Lednice i Podivína včetně veřejného osvětlení. Proběhla také výměna zádržného systému, vodorovného a svislého dopravní hoznačení. Dále byla vyřešena bezpečnost cyklistické dopravy pomocí vyhrazených jízdních pruhů, včetně míst s příčným pohybem cyklistů přes silnici II/422 směr Janův hrad a směr Obelisk.

Rekonstrukce trati Křižany – Karlov pod Ještědem

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Doba výstavby: 03/2015 – 11/2015
Místo výstavby: Křižany, Karlov – Liberecký kraj
Země: Česká republika
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a. s.

Stavba jako funkční celek řešila rekonstrukci železničního svršku, výstavbu nových nástupišť v železničních zastávkách Novina a Kryštofovo Údolí a rekonstrukci dvou přejezdových konstrukcí na přejezdech v traťovém úseku Křižany – Karlov pod Ještědem. Stávající kolejový rošt na dřevěných pražcích byl demontován a vložen kolejový rošt sestávající z převážně užitých kolejnicn a užitých betonových pražcích. V traťovém úseku byla nově zřízena bezstykovákolej.

Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Doba výstavby: 05/2016 – 01/2018
Místo výstavby: Borovany, Petříkov
Země: Česká republika
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s – člen „Společnosti Petříkov – České Budějovice“

Rekonstrukce železniční tratě umožňující rychlost až 120 km/h. Železniční svršek na dvou úsecích v celkové délce 15.848 metrů je nově tvořen z kolejnic tvaru S49 uložených na železobetonových pražcích SB5, pouze v oblasti přejezdů jsou pražce dřevěné.  Kolejnice byly svařeny v celé délce a tvoří tzv. bezstykovou kolej. V rámci železničního spodku bylo provedeno nové odvodnění za použití drenáží a otevřených příkopů zpevněných betonovými tvarovkami, ve velkém rozsahu byly, z důvodu polohy železniční tratě v zářezu, vybudovány gabionové stěny a stěny z pražcových rovnanin. Nutností byla i sanace zemní pláně, ke které bylo využito vápnění a vybudování drážních stezek po celé délce koleje.

Ostrava, Paskov – Sviadnov, rekonstrukce LB hráze km 16,755 – 20,500

Zadavatel: Povodí Odry
Doba výstavby: 05/2011 – 09/2011
Místo výstavby: Moravskoslezský kraj
Země: Česká republika
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ s.r.o.

  • rekonstrukci LB protipovodňové hráze v délce 3,745 km,
  • rekonstrukci sjezdů a přejezdů hráze,
  • násyp zeminy do koruny hráze a do paty hráze (těsnění), ve výměře 11 204 m3,
  • zpevnění břehu podél toku z lomového kamene ve výměře 112 m2,
  • odstranění 13 ks sloupů elektrického vedení vč. základů,
  • osazení zpětné klapy,
  • terénní úpravy a založení trávníku na svazích hráze.
Dálnice A5 Nord/Weinviertel, úsek Schrick – Poysbrunn, Rakousko

Zadavatel: ASFINAGBau Management GmbH
Doba výstavby: 03/2016 – 12/2017
Místo výstavby: Schrick –Poysbrunn
Země: Rakousko
Zhotovitel: SdruženíHOCHTIEF – ALPINE Bau CZ

Projekt zahrnoval výstavbu hlavní trasy dvouproudové dálnice mezi obcemi Walteskirchen a Poysbrunn a napojení v Poysbrunnu včetně okružní křižovatky. Dále bylo nutné vybudovat přeložky krajských komunikací, 9 km účelových cest a 11 mostních objektů. Součástí projektu byla výstavba oplocení, bariér pro migrující živočichy, tří sedimentačních a retenčních nádrží, přeložek žlabů, protihlukových ochranných valů a stěn, jako i ochranných svodidel a elektromechanického vybavení. Z 1,6 milionů kubíků odkopané zeminy se zhruba 600 tisíc zpětně použilo do násypů, zbytek byl využit k modelaciterénu mimo staveniště.

Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa

Zadavatel: Ředitelství silnic adálnic ČR, Správa Zlín
Doba výstavby: 04/2015 – 09/2018
Místo výstavby: Valašské Meziříčí, Lešná
Země: Česká republika
Zhotovitel: Sdružení firemALPINE Bau CZ a.s., BÖGL a KRÝSL, k.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projekt zahrnoval výstavbu 59 objektů, včetně mostních i vodohospodářských objektů, přeložek elektrických vedení a plynovodů, pozemní objekt i vegetační úpravy. Plocha vozovek tvoří 19.395 metrů čtverečních.

Cyklostezka Koleje Nový Jičín – Hostašovice

Zadavatel: Svaz obcí CyklostezkaNový Jičín – Hostašovice
Doba výstavby: 2014
Místo výstavby: Nový Jičín – Hostašovice
Země: Česká republika
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Cyklostezka je téměř 10 km dlouhá, byla vybudována na bývalé železniční trati, zničené povodněmi v roce 2009. Propojuje obce Nový Jičín, Životice, Hodslavice, Mořkov, Hostašovice. Stezka má asfaltový povrch a je vybavena pěti odpočívkami s mobiliářem – stoly s lavicemi, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule. Slouží výhradně bezmotorové dopravě. Součástí stavby byla mimo jiné i rekonstrukce čtyř ocelových železničních mostů a jednoho mostu železobetonového.

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. Podmínky k nahlédnutí zde.

souhlasím   odmítnout

810